Thuộc tính font trong HTML

Single Blog Title

This is a single blog caption
thiết kế đồ họa

Thuộc tính font trong HTML

Thuộc tính font trong html

Định nghĩa thuộc tính font, cấu trúc của một thuộc tính font như thế nào, cách hiển thị trên trình duyệt, những trình duyệt hỗ trợ thuộc tính font

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính font thiết lập font cho thành phần, bao gồm font chữ, độ rộng, …

Cấu trúc

tag {
    font: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
font-family giá trị font font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; Xác định giá trị font family cho chữ.
font-size Kích cỡ font-size: 120%; Xác định kích cỡ của chữ, đơn vị có thể là px, em, %, …
font-size-adjust Chỉ Firefox hỗ trợ thuộc tính này, nên ít được dùng tới.
font-stretch Hiện tại các trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính này.
font-style normal
italic
oblique
font-style: italic; Xác định loại chữ.
font-variant normal
small-caps
inherit
font-variant: small-caps; Chuyển đổi kiểu chữ (thường thành hoa).
font-weight bold
normal
Giá trị
font-weight: bold; Hiển thị chữ đậm hay thường.

Ví dụ

Xem thêm ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
    font-size: 150%;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính font được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị “inherit” không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype

 

chat với thầy Dương