Làm cong text bằng Envelope Distort trong Illustrator

Single Blog Title

This is a single blog caption
Học thiết kế đồ họa ngắn hạn tại Thái Hà

Làm cong text bằng Envelope Distort trong Illustrator

Illustrator không chỉ cung cấp cho chúng ta một tập hợp các công cụ hỗ trợ quá trình thiết kế mà bên cạnh đó nó còn cung cấp cho chúng ta một hệ thống các công cụ vừa có thể xử lý hình vừa xử lý text một cách nhanh chóng. Với text ta có thể sử dụng lệnh Envelope distort để tạo những đoạn text cong theo ý muốn. Lệnh Envelope distort bên dưới menu object có thể được sử dụng để biến dạng bất kỳ đối tượng bao gồm  text. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều xem Envelope distort hoạt động như thế nào với hình ảnh và text trong Illustrator.

Một đường bao (envelope) là hình dạng được sử dụng để tái định hình dạng một hình dạng hoặc khối text hiện có. Với công cụ envelope distort, bạn có thể chọn bằng cách sử dụng các hình dạng cong xác lập sẵn hoặc các mạng lưới để tái định dạng hoặc biến dạng. Hơn nữa, các đường bao có thể được sử dụng trên bất kỳ loại đối tượng ngoại trừ các đối tượng được liên kết, biểu đồ và được hướng dẫn (guide). Có ba lệnh Envelope Distiort làm việc tốt như nhau với các đối tượng như với text: Make with warp, make with Mesh Make with top object. Sử dụng panel control với mỗi lệnh để biên tập, loại bỏ hoặc mở rộng đường bao và biên tập text được biến dạng bằng đường bao.

Make with warp

Để tạo text cong, chọn khối text bằng công cụ selection và sau đó chọn object | Envelope distort | make with warp. Khi hộp thoại warp options mở ra, bật tùy chọn preview.

 Làm cong text bằng Envelope Distort

 

Sau đó chọn một style và điều chỉnh bend hodizntal distortion Vertical distortion theo ý thích trước khi nhấp nút Ok.

 

Làm cong text bằng Envelope Distort


Hình trên minh họa một đối tượng với kiểu cong Fisheye. Để biên tập đường bao đối tượng cong và sau đó nhấn nút Edit Contents trên panel Control. Cả hai nút đặt đối tượng cong trong chế độ Isolation Mode cho các mục đích biên tập. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, nhấp đôi Artboard để thoát chế độ Isolation Mode.          

MakeWith Mesh

Để tạo text có mạng lưới cong, chọn khối text bằng công cụ Selection và sau đó chọn Object | Envelope Distort | Make with Mesh khi hộp thoại Mesh Options mở ra, chọn số hàng và số cột mong muốn và nhấp OK.

 Làm cong text bằng Envelope Distort

 

Sau đó một mạng lưới đã được đặt lên trên Type để bạn có thể biên tập nó, bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection như được minh họa trong hình dưới đây:


Làm cong text bằng Envelope Distort 

Để biên tập đối tượng mạng lưới đường bao, chọn đối tượng mạng lưới bằng công cụ Selection và nhấp nút Edit Envelope trên panel Contronl nơi bạn có thể thay đổi số hàng và số cột cũng như xác lập lại hình dạng đường bao. Để biên tập nội dung mạng lưới đường bao chọn đối tượng mạng lưới đường bao và sau đó nhấn nút Edit Content trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Isolation Mode, để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.

Make with Top Object

Để làm cho text cong thành một hình dạng nào đó, đặt một đối tượng được định hình dạng lên trên một khối text, chọn cả khối text và hình dạng trên cùng bằng công cụ Selection và chọn Object | Envelope Distort | Make with Top Object. Sau đó text sẽ đổ hoặc tự bao bọc bên trong hình dạng .

Để biên tập đối tượng trên cùng đường bao, chọn text được tạo đường bao và sau đó nhấp nút Edit Envelope trên panel Control. Để biên tập nội dung đối tượng trên cùng, nhấp nút Edit Contents trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Control Isolation Mode. Để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.

Một số khóa học giúp bạn nâng cao kiến thức về Illustrator

Khóa học đồ họa in ấn

Khóa học đồ họa truyền thông

Khóa học đồ họa báo chí

Khóa học đồ họa với Illustrator

 

Lệnh Envelope distort bên dưới menu object có thể được sử dụng để biến dạng bất kỳ đối tượng bao gồm text. Một đường bao (envelope) là hình dạng được sử dụng để tái định hình dạng một hình dạng hoặc khối text hiện có. Với công cụ envelope distort, bạn có thể chọn bằng cách sử dụng các hình dạng cong xác lập sẵn hoặc các mạng lưới để tái định dạng hoặc biến dạng. Hơn nữa, các đường bao có thể được sử dụng trên bất kỳ loại đối tượng ngoại trừ các đối tượng được liên kết, biểu đồ và được hướng dẫn (guide). Có ba lệnh Envelope Distiort làm việc tốt như nhau với các đối tượng như với text: Make with warp, make with Mesh Make with top object. S dụng panel control với mỗi lệnh để biên tập, loại bỏ hoặc mở rộng đường bao và biên tập text được biến dạng bằng đường bao.

Make with warp

Để tạo text cong, chọn khối text bằng công cụ selection và sau đó chọn object | Envelope distort | make with warp. Khi hộp thoại warp options mở ra, bật tùy chọn preview.

Sau đó chọn một style và điều chỉnh bend hodizntal distortion Vertical distortion theo ý thích trước khi nhấp nút Ok.

Hình trên minh họa một đối tượng với kiểu cong Fisheye. Để biên tập đường bao đối tượng cong và sau đó nhấn nút Edit Contents trên panel Control. Cả hai nút đặt đối tượng cong trong chế độ Isolation Mode cho các mục đích biên tập. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, nhấp đôi Artboard để thoát chế độ Isolation Mode.          

MakeWith Mesh

Để tạo text có mạng lưới cong, chọn khối text bằng công cụ Selection và sau đó chọn Object | Envelope Distort | Make with Mesh khi hộp thoại Mesh Options mở ra, chọn số hàng và số cột mong muốn và nhấp OK.

Sau đó một mạng lưới đã được đặt lên trên Type để bạn có thể biên tập nó, bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection như được minh họa trong hình dưới đây:

Để biên tập đối tượng mạng lưới đường bao, chọn đối tượng mạng lưới bằng công cụ Selection và nhấp nút Edit Envelope trên panel Contronl nơi bạn có thể thay đổi số hàng và số cột cũng như xác lập lại hình dạng đường bao. Để biên tập nội dung mạng lưới đường bao chọn đối tượng mạng lưới đường bao và sau đó nhấn nút Edit Content trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Isolation Mode, để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.

Make with Top Object

Để làm cho text cong thành một hình dạng nào đó, đặt một đối tượng được định hình dạng lên trên một khối text, chọn cả khối text và hình dạng trên cùng bằng công cụ Selection và chọn Object | Envelope Distort | Make with Top Object. Sau đó text sẽ đổ hoặc tự bao bọc bên trong hình dạng .

Để biên tập đối tượng trên cùng đường bao, chọn text được tạo đường bao và sau đó nhấp nút Edit Envelope trên panel Control. Để biên tập nội dung đối tượng trên cùng, nhấp nút Edit Contents trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Control Isolation Mode. Để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.

Lệnh Envelope distort bên dưới menu object có thể được sử dụng để biến dạng bất kỳ đối tượng bao gồm text. Một đường bao (envelope) là hình dạng được sử dụng để tái định hình dạng một hình dạng hoặc khối text hiện có. Với công cụ envelope distort, bạn có thể chọn bằng cách sử dụng các hình dạng cong xác lập sẵn hoặc các mạng lưới để tái định dạng hoặc biến dạng. Hơn nữa, các đường bao có thể được sử dụng trên bất kỳ loại đối tượng ngoại trừ các đối tượng được liên kết, biểu đồ và được hướng dẫn (guide). Có ba lệnh Envelope Distiort làm việc tốt như nhau với các đối tượng như với text: Make with warp, make with Mesh Make with top object. Sử dụng panel control với mỗi lệnh để biên tập, loại bỏ hoặc mở rộng đường bao và biên tập text được biến dạng bằng đường bao.

Make with warp

Để tạo text cong, chọn khối text bằng công cụ selection và sau đó chọn object | Envelope distort | make with warp. Khi hộp thoại warp options mở ra, bật tùy chọn preview.

 

Sau đó chọn một style và điều chỉnh bend hodizntal distortion Vertical distortion theo ý thích trước khi nhấp nút Ok.

 

Hình trên minh họa một đối tượng với kiểu cong Fisheye. Để biên tập đường bao đối tượng cong và sau đó nhấn nút Edit Contents trên panel Control. Cả hai nút đặt đối tượng cong trong chế độ Isolation Mode cho các mục đích biên tập. Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, nhấp đôi Artboard để thoát chế độ Isolation Mode.          

MakeWith Mesh

Để tạo text có mạng lưới cong, chọn khối text bằng công cụ Selection và sau đó chọn Object | Envelope Distort | Make with Mesh khi hộp thoại Mesh Options mở ra, chọn số hàng và số cột mong muốn và nhấp OK.

 

Sau đó một mạng lưới đã được đặt lên trên Type để bạn có thể biên tập nó, bằng cách sử dụng công cụ Direct Selection như được minh họa trong hình dưới đây:

 

Để biên tập đối tượng mạng lưới đường bao, chọn đối tượng mạng lưới bằng công cụ Selection và nhấp nút Edit Envelope trên panel Contronl nơi bạn có thể thay đổi số hàng và số cột cũng như xác lập lại hình dạng đường bao. Để biên tập nội dung mạng lưới đường bao chọn đối tượng mạng lưới đường bao và sau đó nhấn nút Edit Content trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Isolation Mode, để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.

Make with Top Object

Để làm cho text cong thành một hình dạng nào đó, đặt một đối tượng được định hình dạng lên trên một khối text, chọn cả khối text và hình dạng trên cùng bằng công cụ Selection và chọn Object | Envelope Distort | Make with Top Object. Sau đó text sẽ đổ hoặc tự bao bọc bên trong hình dạng .

Để biên tập đối tượng trên cùng đường bao, chọn text được tạo đường bao và sau đó nhấp nút Edit Envelope trên panel Control. Để biên tập nội dung đối tượng trên cùng, nhấp nút Edit Contents trên panel Control. Việc biên tập xảy ra trong chế độ Control Isolation Mode. Để thoát chế độ Isolation Mode, nhấp đôi Artboard.

You may also like
Học lập trình web DruPal tại khu vực Nam Thăng Long
lớp học Illustrator
10 lời khuyên cho người mới học lập trình PHP – học thiết kế web ở đâu hà nội
khoá học thiết kế đồ hoạ tại Hà Nội
Hướng dẫn cài đặt Website WordPress trên Hosting
Khóa học php cơ bản và nâng cao
chat với thầy Dương