Kiến thức

Cài đặt PHP

Trong bài viết này Việt Tâm Đức, sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP. Ngôn ngữ PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động PHP. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra...
Chi tiết