Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Việt Tâm Đức

5/5 - (16 bình chọn)

Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Giáo Dục Việt Tâm Đức | VIỆT TÂM ĐỨC (VITADU): hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần có chức năng, nhiệm vụ các cấp chủ yếu theo sơ đồ khối của Công ty như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ đại hội. Các thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị đại diện cho cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty.
BAN GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
CÁC PHÒNG BAN
Các phòng ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

*Chú thích:

Giám đốc: Dương Văn Bốn
Phó giám đốc: Đặng Thị Dung Trưởng phòng dự án: Nguyễn Văn An
Trưởng phòng truyền thông: Ngọc Sơn Phúc Trưởng phòng kỹ thuật: Nguyễn Tiến Đại
Phó phòng truyền thôngNguyễn Thị Thảo Quản lý nhân sự: Tạ Khánh Chi